Polska Szwajcaria Busy

REGULAMIN BUSYSZWAJCARIA

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem przewozów BusySzwajcaria, ułatwi to Państwu korzystanie z naszych usług, a nam właściwe i rzetelne wywiązanie się z oferty przewozowej. W regulaminie znajdą Państwo wzajemne zobowiązania oraz obowiązki spoczywające na nas jako przewoźniku oraz obowiązujące regulacje w czasie korzystania z naszych usług.

Regulamin

 1. Jesteśmy zobowiązani do przewiezienia pasażera do wcześniej uzgodnionego miejsca.
 2. Za opóźnienia powstałe z przyczyn od nas niezależnych nie odpowiadamy.
 3. Możemy odmówić dalszego przewozu osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub w przypadku uciążliwego zachowania wobec innych pasażerów i kierowcy.
 4. Pasażer ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe na skutek podania błędnego adresu.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych podczas jazdy i postojów w odbywającej się podróży.
 6. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone innym pasażerom i przewoźnikowi.
 7. Pasażer jest objęty ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW). Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje jakie mogą się zdarzyć w trakcie przebywania pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe powodujące jakiekolwiek szkody, powstałe poza pojazdem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 8. Pasażer ma prawo do przewozu 2 sztuk bagażu (łacznie 40kg) – opłaconych za przewóz – w przypadku konieczności przewozu większej ilości bagażu należy zgłosić to podczas dokonywania rezerwacji. Zastrzegamy prawo do naliczenia opłaty dodatkowej za przewożony bagaż.
 9. Kierowca w razie uzasadnionego podejrzenia może sprawdzić, czy zawartość bagażu lub przesyłki nie narusza niżej wymienionych warunków.

Szanowny kliencie PAMIĘTAJ!
Aby zapewnić bezpieczeństwo sobie, współpasażerom oraz naszemu personelowi przed rozpoczęciem podróży upewnij się, że jesteś w 100% zdrowy. Jakiekolwiek objawy choroby układu oddechowego, kaszel, gorączka  dyskwalifikują Cię z obycia podróży. Zdrowie naszych klientów oraz naszego personelu stawiamy ponad wszystko !

Zakazy

 1. Przewozu bagażu, jak również posiada przy sobie materiałów lub przedmiotów, które zagrażając bezpieczeństwu w transporcie ludziom lub rzeczom bądź mogą stwarzać możliwości wyrządzenia szkody innym osobom bądż przewoźnikowi lub narażać ich na niewygody i niebezpieczeństwo.
 2. Przewozu rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów.

Zobowiązania

 1. Posiadania dokumentu umożliwiającego przekroczenia granicy.
 2. Oczekiwania w uzgodnionym miejscu i ustalonym czasie.
 3. Stosowania do poleceń kierowcy.
 4. W przypadku kontroli okazania wymaganych dokumentów.
 5. Podania dokładnego adresu docelowego – możliwego do identyfikacji według GPS.
 6. Zapinania pasów bezpieczeństwa podczas jazdy.
 7. Przestrzegania porządku w pojeździe i na postojach w czasie jazdy.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem „BUSYSZWAJCARIA” zastosowanie mają następujące przepisy: ustawa z dnia 15-11-1984 r. prawo przewozowe (j.t Dz. U. z 2000 r. nr 50,poz.601 z późn. zmian., ustawa z dnia 23-04-1964 r. kodeks cywilny (Dz.U z 1964 r.nr 16 poz.93 z póżn.  

Tagi

Busy Polska Szwajcaria Busy z Polski do Niemiec Busy do Szwajcarii Busy do Niemiec Lubelskie Tanie busy do szwajcarii cena biletu wyjazdy do szwajcarii praca w szwajcarii busy z Polski do Szwajcarii bus szwajcaria polska Bus z Polski do Szwajcarii bus szwajcaria polska

©2023 BUSYSZWAJCARIA